ANBI

Hoe komen wij aan onze financiën?

Stichting het Nieuwe Leven wil zoveel mogelijk zelfstandig functioneren, dat wil zeggen zo min mogelijk met subsidies werken omdat dit vaak ook voorwaarden schept. Wij krijgen onze inkomsten door vaste sponsors en eenmalige gifte n.a.v. onze nieuwsbrief. Ons vermogen wordt zoveel mogelijk gelijk gebruikt in o.a. Oeganda en staat verder op de rekening van de stichting.

Wij keren geen salarissen of beloningen uit zodat alles ten goede komt van de projecten. 

Deze voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat we niet meer in alle vrijheid volgens onze roeping en visie kunnen functioneren en die vrijheid willen we wel graag behouden. Dat wil wel zeggen dat we financieel voor afhankelijk zijn van giften. We weten dat deze stichting Gods werk en plan is, dus geloven we ook dat Hij ons nooit in de steek zal laten, ook niet op financieel gebied. 

Wij hopen dat u na het lezen van onze website, bewogen bent geraakt voor dit werk wat wij mogen doen in Zijn koninkrijk en dat u mee wilt helpen door voor ons te bidden maar ook financieel wilt ondersteunen. Dit kan door een eenmalige gift maar u kunt ook vriend worden van onze stichting door maandelijks een vast bedrag over te maken.

U kunt uw éénmalige gift overmaken aan:

Stichting het Nieuwe Leven
Rekeningnummer: NL 23 INGB 0006 2565 91

ANBI RSIN:  853420300

De belastingdienst heeft ons erkend als een Algemeen Nut Beogende Intelling (ANBI), daarom zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Wat is ons doel en identiteit?

Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie. We geloven in Gods Woord de bijbel. en wat ons samenbindt, is het Evangelie van Jezus Christus.(Dat houdt wel in, dat iemand die niets met het geloof heeft, ook van harte welkom is)

Ons doel is het herstel van de mens naar geest, ziel en lichaam, gebaseerd op de bijbel, Gods geïnspireerde Woord. Wij bieden psychosociale hulp en begeleiding aan mensen met een hulpvraag en zullen zonodig mensen doorverwijzen.Ook organiseren wij activiteiten om  elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te helpen.

Om ons doel te verwezenlijken, hebben wij o.a. de volgende activiteiten:

Hulp bieden aan mensen in nood., Jongerenavonden, Celebrate healing huisfeesten, Vrouwenochtenden, Gebedsbijeenkomsten, Pastorale hulpverlening (o.a. bevrijdingspastoraat)  Het uitdragen van de blijde boodschap met toewijding, passie en overtuiging o.a door middel van evangelisatie-acties. Het samenbrengen van mensen zodat we voor elkaar een hand en een voet kunnen zijn.

Verdere hulpverlening die met deze dingen verband houden en bevorderlijk zijn zowel in Nederland  als in het buitenland. Wij geloven dat er door Gods genade genezing, bevrijding, rust en vrede komt.

En wij willen hiervoor een instrument zijn in Gods hand